Vrijwilligerswerk Sint-Hiëronymus: gepensioneerden als buddy voor vrijetijdsactiviteiten​
“Wij houden er een aparte visie op na voor wat betreft de rekrutering van vrijwilligers voor het psychiatrisch verzorgingstehuis Het Hooghuis. Wij putten uitsluitend uit het contingent gepensioneerde ex-medewerkers van het psychiatrisch centrum St. Hiëronymus in Sint-Niklaas. Op deze wijze trekken we mensen aan die zelf reeds jarenlang vertrouwd zijn met de leefwereld en cultuur van onze bewoners,” vertellen Dirk De Lille, adjunct-directeur verpleging, Patrick Jassogne, hoofdverpleegkundige psychiatrisch verzorgingstehuis “Het Hooghuis” en Linda De Clerck, dagelijks verantwoordelijke vrijwilligerswerking.
AZ Alma viert 35 jaar vrijwilligers–werking

In de ‘Week van de vrijwilliger’ vierde AZ Alma de 35ste verjaardag van de eigen vrijwilligerswerking. Dit gebeurde met een korte academische zitting en een stemmige receptie, waarop het team vrijwilligers in de watten werd gelegd. 
AZ Alma kon vorig jaar rekenen op de inzet van maar liefst 169 vrijwilligers, netjes verdeeld over beide campussen, samen goed voor meer dan 20.000 ure​n activiteiten. Daar zitten zowel twintigers tussen als tachtigers. AZ Alma maakte van dit feestelijke gebeuren ook gebruik om de binnenkort op brugpensioen vertrekkende Geert Van Den Abeele, coördinator in campus Sijsele, te bedanken voor zijn inzet, en meteen ook Lies Van Torre, zijn opvolgster voor te stellen.
“Het Hooghuis – met 35 bewoners – is een onderdeel van het psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus, dat verder het psychiatrisch ziekenhuis (220 bedden/plaatsen), Beschut Wonen Pro Mente (95 plaatsen) en diverse voorzieningen in de transmurale sector omvat. In Het Hooghuis verblijven mensen met een gestabiliseerde, voorspelbare psychische problematiek en/of mentale handicap, die niet zelfstandig kunnen wonen in de samenleving. Het team van Het Hooghuis zorgt voor de individuele begeleiding van de bewoners. Men vertrekt daarbij van de belevingswereld van deze mensen, de manier waarop zij met hun problematiek omgaan en hun streven om zo normaal als mogelijk deel te nemen aan de samenleving.”
Zoeken naar de juiste match “Zoals gezegd rekruteren wij uit de groep van gepensioneerden van het psychiatrisch centrum St. Hieronymus. Het gaat daarbij om mensen die in de loop van hun professionele loopbaan in ons centrum geen direct zorgcontact hadden met de bewoners/patiënten. Hun werkterrein was onder meer de logistieke dienst, administratie of onderhoud. De kandidaat vrijwilligers bieden spontaan hun inbreng aan. Na een korte screening gaan we dan samen op zoek naar de meest geschikte bewoner die bij deze kandidaat past. Bij de eerste kennismaking is de individuele begeleidster van de betrokken bewoner aanwezig om de wederzijdse kennismaking te faciliteren. Zij blijft ook daarna de vast contactpersoon met de vrijwilliger.”
Meerwaarde van de vrijwilliger “Voor de steun van vrijwilligers komen alle bewoners in aanmerking die geen familie meer hebben, of waar de familie - vaak jarenlang - alle contacten verbroken heeft. Minstens even belangrijk is de nood en de wens van de bewoner zelf op dit vlak. Het komt er op aan om na te gaan welke meerwaarde een vrijwilliger heeft voor een bewoner en wat de verwachtingen zijn van de bewoner. We stellen vast dat sommige bewoners ervoor kiezen om geen extra vrijwilligers aandacht te krijgen. Indien we samen met de bewoner tot de slotsom komen dat het instappen in het vrijwilligersaanbod zinvol en wenselijk is, gaan we op zoek naar een geschikte kandidaat. Hierbij gaan we voorzichtig tewerk en zoeken een kandidaat die naar persoonlijkheid en karakter toe de meest geschikt kan zijn om gekoppeld te worden aan de specifiek betrokken bewoner.”
Familie vervangende rol “Het accent van het vrijwilligerswerk ligt op buddywerking voor vrijetijdsactiviteiten. In feite gaat het hierbij om een familie vervangende rol. Met deze vorm van vrijwilligerswerk gaan we vooral bewoners ondersteunen in hun vrijetijdsbesteding. Het betreft hier een vorm van “georganiseerde vriendschap”. Er wordt op regelmatige tijdstippen afgesproken om iets te ondernemen in de vrijetijdssfeer: kaarten, kantinebezoek, marktbezoek, wandelen, uitstap, verjaardagattentie, familiefeest, enz. De band tussen bewoner en vrijwilliger groeit vaak uit tot een hechte vriendschap. Zo maakte één van de vrijwilligers met een bewoner samen een reis naar Lourdes. Frequentie van aanwezigheid en taakinvulling wordt steeds in onderling overleg op voorhand besproken. In de praktijk stellen we vast dat de vrijwilligers minstens 1 keer per maand hun bewoner opzoeken om samen “iets leuks” te doen.”
Inhoudelijke ondersteuning “Om een kwaliteitsvolle vrijwilligerswerking te garanderen doen we een beroep op de inhoudelijke ondersteuning van Present Caritas Vrijwilligerswerk. Zij verzorgen de verzekering, opvolging, bijscholingen en ontmoetingsmomenten voor vrijwilligers. De kosten die hieraan verbonden zijn worden volledig door het psychiatrisch centrum betaald.”
Goesting “De vrijwilligerswerking in Het Hooghuis organiseren we nu reeds een tiental jaar. Van een verloop van vrijwilligers is bijna geen sprake. We houden er rekening mee dat pathologie van toekomstige bewoners wellicht “zwaarder” wordt. Dat is een uitdaging waar we nu al over nadenken. Het enthousiasme en de goesting waarmee onze huidige vrijwilligers steeds weer activiteiten ondernemen met bewoners, is voor ons de beste motivatie om verder te werken,” besluiten Dirk De Lille, Patrick Jassogne en Linda De Clerck.

Bert Verbeke
Reeks: vrijwilligerswerk