VIPA onderzoekt eenmalige uitbetaling alternatieve subsidie
Het VIPA onderzoekt momenteel de mogelijkheid tot het éénmalig uitbetalen van de alternatieve VIPA-subsidie. Het gaat om de voorzieningen die reeds een principieel akkoord hebben ontvangen en al dan niet reeds gebruikstoelagen hebben ontvangen. Het gaat dus niet om voorzieningen die een technisch-financieel plan hebben ingediend maar nog niet over een principieel akkoord beschikken.
De overheid formuleert aan de voorzieningen de mogelijkheid om de kapitaalsubsidies volledig ineens uit te betalen. De jaarlijkse gebruikstoelagen worden in één keer uitbetaald. Dit kadert in een gewijzigde interpretatie van de begrotingsregels. Daarnaast kan de Vlaamse overheid beroep doen op bijzonder gunstige tarief voorwaarden bij het maken van nieuwe overheidsschulden (een interestvoet van ongeveer 1,1%). Voordelen De voordelen voor de voorzieningen die ingaan op dit voorstel zijn een verhoging van de solvabiliteit en financiële flexibiliteit. Ze generen ook in een directe besparing van de leninglasten: een deel van de lening vervalt omdat de VIPA-middelen onmiddellijk voor de voorziening beschikbaar zijn. Voor de sector heeft het een financieel positief effect door een interestbesparing. Voor de Vlaamse overheid wordt geherinvesteerd in de sector voor nieuwe projecten die nu wachten op bijkomende middelen om te worden goedgekeurd. Nadelen De éénmalige uitbetaling aan de voorziening brengt met zich mee dat de lening van het gesubsidieerde deel, die wordt ondersteund door een overheidswaarborg, vroegtijdig dient te worden beëindigd. Ook voor de openbare voorzieningen zonder gewaarborgde leningen wordt dit principe toegepast. Dit brengt verbrekingskosten (wederbeleggingsvergoedingen) met zich mee die slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd door de overheid. Voor leningen met een vaste interestvoet en leningen met een variabele interestvoet met een relatief lange duur tot de eerste renteherziening kunnen deze kosten zeer hoog zijn waardoor ongeveer een 35% van de financieringskost verschuldigd kan zijn. Het VIPA zou slechts een beperkt gedeelte hiervan compenseren, circa 3% tot 4% of 1/10de van de kostprijs. Verbrekingskosten afwegen ten opzichte van compensatie Vlaamse overheid De betrokken voorzieningen dienen de verbrekingskosten (wederbeleggingsvergoeding) af te wegen ten opzichte van de compensatie van de Vlaamse overheid en andere financiële voordelen. Wanneer voldoende voorzieningen in deze regeling instappen, zullen extra middelen ter beschikking gesteld worden om extra VIPA-projecten in de sector te financieren. De verwachte timing is 2016.
Algemene artikels