Trendrapport 2015:
tendensen in RIZIV financiering
Vier jaar geleden ontwikkelde Probis met ParnerPlan een instrument dat toelaat de gegevens van de RIZIV-financiering op een nauwkeurige, geautomatiseerde en gestandaardiseerde manier op te volgen. Recent werd het trendrapport 2015 gepubliceerd.
Hoewel het zorgforfait vanuit financieel oogpunt een erg belangrijke inkomstenbron vormt, wordt het forfait voor een groot stuk bepaald door de achterliggende kostprijs van de zorg (bijv. de anciënniteit van het personeel, de zorgbehoefte en de bijhorende nood aan zorgmaterialen allerhande,...). Het zorgforfait is daarom slechts een startpunt tot benchmarking. De meerderheid van de voorzieningen heeft een forfait tussen € 51,32 en € 50,58. De mediaan voor de groep van openbare woonzorgcentra bedraagt € 55,93. Voor de groep van private (vzw) voorzieningen bedraagt de mediaan € 54,45. Rekening houdend met een dagprijs die vandaag gemiddeld ongeveer 47,5 EUR bedraagt (MARA-studie 2014) betekent dit dat het RIZIV-forfait steeds nadrukkelijker de belangrijkste inkomstenbron vormt. Dit RIZIV-forfait is gebaseerd op drie pijlers: de erkenningshistoriek, de kenmerken van de bewoners die in deze erkenningen verblijven en de kenmerken van de zorg-omkadering (personeel). 
Erkenningsstatus Uit de benchmark blijkt dat de meerderheid van de voorzieningen een aandeel RVT-erkenning hebben dat zich situeert tussen de 52,6% en 65,9%. De mediaan bedraagt 60,3% voor de openbare en 62,5% voor de private woonzorgcentra. Het lagere percentage zorgt voor een belangrijke negatieve financiële impact voor de publieke voorzieningen. 
RVT-dekkingsgraad De RVT-dekkingsgraad maakt de vergelijking tussen enerzijds het aantal RVT-erkenningen en anderzijds het aantal bewoners met een fysiek zware zorgscore (het aantal RVT-gerechtigden). Meer concreet blijkt uit de benchmark dat in de periode april-juni 2015 ongeveer 30% van de voorzieningen onder de drempel van 80% dekkingsgraad scoort. Op het vlak van de beschikbare capaciteit kortverblijf valt op dat tot op vandaag nog steeds heel wat voorzieningen – 50 % van de steekproef van de private woonzorgcentra en 25 % van de openbare woonzorgcentra – niet over kortverblijf beschikken. Anderzijds maken de cijfers ook duidelijk dat tevens een groep van voorzieningen kiest om extra in te zetten op een diversificatie van hun dienstverlening door in belangrijke mate van dit erkenningstype gebruik te maken. 
Bezettingsgraad De globale bezettingsgraad (ROB en RVT) ligt voor de meeste voorzieningen vrij hoog. Meer concreet slaagt de helft van de voorzieningen er in om een bezettingsgraad van 97,5 % te realiseren. Meer dan 75 % behaalt een bezettingsgraad van 96 %. Hierbij is nagenoeg geen verschil aanwezig tussen de openbare en private woonzorgcentra.
Zorgprofiel van de bewoners Uit de benchmark blijkt dat het verschil tussen de openbare en private woonzorgcentra voor de meerderheid van de voorzieningen te verwaarlozen is. De mediaan van de openbare woonzorgcentra ligt in de steekproef met 79,5% zelfs iets hoger den de mediaan van de private voorzieningen. 
Personeelsinzet Voor zowel de steekproef van openbare als private voorzieningen blijkt enerzijds dat een duidelijk verband bestaat tussen de zorggraad en de mediaan aan perso-neelsinzet. Anderzijds blijkt ook heel duidelijk dat een zeer grote variatie aanwezig is tussen de voorzieningen. Voor de inzet verpleegkundigen en zorgkundigen loop dit op tot een factor 60 % voor voorzieningen met een gelijkaardige zorggraad. De inzet aan verpleegkundigen blijkt in de openbare voorzieningen ongeveer gelijk ongeacht de zorggraad. 
De normtoetsing Op vlak van normtoetsing wordt duidelijk dat zowel de openbare als private voorzieningen over een belangrijk aandeel boven-norm personeel beschikken. Met boven-norm wordt het aandeel personeelsleden bedoeld die meetellen voor de financieringsnorm en die aanwezig zijn bovenop deze norm. Bij de publieke voorzieningen gaat dit voor de meerderheid van de voorzieningen over verpleegkundigen, zorgkundigen en reactivering, kinesitherapeuten en er-gotherapeuten die in boven-norm aanwezig zijn. Met andere woorden: de bestraffing in de openbare sector is in alle genormeerde kwalificaties hoger dan de norm. Voor de meerderheid bij de private voorzieningen betreft dit voornamelijk zorgkundigen in combinatie met kinesitherapeuten en ergotherapeuten. 
Kost/dag Tot slot werd op basis van deze gegevens een raming gemaakt tussen het evenwicht aan kosten en opbrengsten op vlak van de zorgequipe. Meer concreet wordt de theoretische loonkost tijdens de referentieperiode (2013-2014) vergeleken met de geraamde opbrengsten 2015 (aan dezelfde bezettingsgraad). Uit deze vergelijking blijkt dat de helft van de openbare voorzieningen een niet-gecompenseerde kost heeft tussen € 17,7 en € 7,8 per RIZIV-ligdag. Een beperkt aantal voorzieningen reduceert dit cijfer tot € 0. De helft van de private voorzieningen positioneert zich tussen € 9,3 en € 4,1 per dag.
Carlo Steegmans
carlosteegmans@probis.be
Probis
Probis informeert