Overeenkomst ontbinden in geval van dementie?
Eén van uw patiënten in uw rusthuis overlijdt. Deze dame was dementerend en na een paar weken komt de dochter u opzoeken met de mededeling dat haar moeder haar woning verkocht heeft aan een veel te goedkope prijs. Deze dochter vraagt u om raad en stelt zich de vraag of hier niets aan te doen is. Wat kan u in zo’n geval adviseren?
Een geldige toestemming? Normaal gezien is een verkoop definitief. Maar indien blijkt dat er bepaalde mankementen waren tijdens het afsluiten van de verkoop, dan is het mogelijk dat deze verkoop toch niet meer zo definitief is!
Het is namelijk zo dat, opdat een verkoop geldig tot stand kan komen, het noodzakelijk is dat het contract aan bepaalde geldigheidvereisten voldoet. Zo moet er een “wilsovereenstemming” zijn tussen de partijen, de betrokken partijen moeten bekwaam zijn om een contract af te sluiten, het contract moet een voorwerp en een bepaalde oorzaak hebben. In uw specifiek geval is het wellicht zo dat er iets schort aan de “toestemming” tot de verkoop van de kant van de overleden vrouw. Het blijkt dat zij dementerend was, zodat het natuurlijk juridisch gezien best mogelijk is dat de toestemming die zij gaf ten tijde van de verkoop niet correct was. Dit moet natuurlijk wel aangetoond worden. Dat betekent dat men aan de hand van bijvoorbeeld haar medisch dossier, zal moeten kunnen aantonen dat de vrouw dementerend was en niet meer in staat was om een geldige verkoopovereenkomst tot stand te brengen, zodat de verkoop nietig kan verklaard worden. Partijen die onderling een contract willen tot stand brengen, moeten hiertoe “de wil” hebben. Het is de “toestemming” van de partij die een contract wenst af te sluiten. Deze “wilsovereenstemming” is de belangrijkste geldigheidsvereiste en is de grondslag van een geldig contract. Het gaat om de toestemming van alle betrokken partijen. Het is dus mogelijk dat de dochter van deze overleden vrouw, de nietigheid van deze verkoop kan inroepen, ondanks het feit dat normaal gezien de erfgenamen in de rechten en verplichtingen van de overledene treden en de afgesloten contracten dus moet respecteren. Ontbinding op basis van “benadeling”? Naast deze kwestie van de wilsovereenstemming, voorziet onze wetgeving nog in een ander middel waarbij de verkoop kan ontbonden worden, nl de “benadeling”. Zo bepaalt artikel 1674 van het Burgerlijk Wetboek dat indien de verkoper in de verkoopprijs van een onroerend goed voor meer dan zeven twaalfden is benadeeld, hij het recht heeft om de vernietiging van de koop te eisen, ook al had hij bij het contract uitdrukkelijk afstand gedaan van het recht om die vernietiging te vorderen en had hij verklaard de meerdere waarde te schenken. Dit artikel kan echter alleen maar toepassing vinden indien het gaat om een effectieve verkoop van een onroerend goed. Bovendien kan alleen de verkoper de benadeling inroepen en moet deze benadeling zeven twaalfden bedragen van de waarde van het onroerend goed. In dit geval betekent dit dat indien het verschil tussen de effectieve verkoopprijs van de woning van de overleden vrouw en de waarde van deze woning, heel groot is, dan kan de ontbinding van de verkoop gevraagd worden. De verkoper moet dus voor meer dan zeven twaalfden benadeeld zijn. Als erfgenaam kan men op basis van dit principe betreffende de benadeling, ook de ontbinding van de koop vragen.
Solange Tastenoye
Rubrieken