De “controleverplichting” van de architect
Het is u misschien al overkomen: u engageert een architect bij het verbouwen van uw rustoord. Enige tijd na het afronden van de werkzaamheden stelt u hem aansprakelijk voor gebreken en mankementen aan de bijna afgewerkte bouwwerken. U vindt dat hij niet genoeg toezicht en controle heeft uitgevoerd ten tijde van de werken. U vraagt zich af hoe de rechter in de praktijk een dergelijke zaak zou beoordelen?
Wat zegt de wet? Van bij het begin van de werkzaamheden is de architect ertoe gehouden om de bouwheer in te lichten omtrent allerlei elementen, zo bijvoorbeeld aangaande het gebruik van bepaalde materialen, welke funderingen noodzakelijk zijn enz…Ook tijdens de werken moet hij de bouwheer op de hoogte houden omtrent al datgene wat nodig is voor de stabiliteit en de stevigheid van het gebouw, maar moet hij eveneens toezicht houden op het feit of de werken wel degelijk uitgevoerd worden volgens de plannen en bestekken. Hij moet gebreken opsporen en deze laten herstellen. 
 
Uit de praktijk: Aannemer Teo versus architect Bernard Na het verrichten van verbouwingswerken aan een rustoord wordt door bouwheer Gaston vastgesteld dat er verschillende mankementen en gebreken opduiken. Hij brengt hierover aannemer Teo en architect Bernard op de hoogte. Bouwheer Gaston meent dat de gebreken er niet zouden zijn indien architect Bernard voldoende toezicht zou hebben uitgeoefend op de bouwwerf. Hij stelt dan ook een vordering in tegen zowel aannemer Teo als tegen architect Bernard. Er wordt een deskundige aangesteld die een verslag moet opmaken van de mankementen en gebreken en verder moet nagaan aan wie of wat deze gebreken kunnen toegeschreven worden. In dit verslag stelt de deskundige dat de aansprakelijkheid van de vastgestelde mankementen best verdeeld zou worden tussen aannemer Teo en architect Bernard. De rechter gaat hier echter niet op in en hij stelt dat alleen aannemer Teo aansprakelijk kan zijn voor de vastgestelde schade. Deze laatste kan zich hier niet mee akkoord verklaren en hij tekent hoger beroep aan.
 
Beslissing in hoger beroep Hier beslist de rechter dat de uitoefening van een degelijke controle door de architect betekent dat hij nazicht verricht van de werkzaamheden telkens indien het nodig is en meer bepaald op elk ogenblik dat er een belangrijke stap wordt gezet in het bouwproces of op vraag van de aannemer, zodat nadien kan overgegaan worden tot het zetten van een nieuwe stap in de werkzaamheden. De controletaak van de architect is geen bestendig toezicht of een permanente aanwezigheid op de bouwwerf. Het aanwezig zijn van gebreken in de bouw bewijst nog niet dat de architect een fout heeft begaan in de uitoefening van zijn controleplicht. In deze zaak stelt de rechter (net zoals in eerste aanleg) dat architect Bernard geen enkele fout kan ten laste worden gelegd; hij wordt dus niet aansprakelijk gesteld voor de mankementen vastgesteld in de bouw!
 
Solange Tastenoye
Juridische rubriek