Bijkomende kosten ​aanrekenen aan uw wanbetalers?
In vorige bijdragen hebben we het al enkele keren gehad over de problemen die u kan ondervinden met patiënten die niet betalen. Vaak worden de gekste excuses naar boven gehaald om de rekening toch maar niet te moeten betalen. Dergelijke slecht betalende patiënten gaat u dan achter de veren zitten en hopen dat ze bij het verzenden van een herinnering uw factuur zullen betalen. De vraag die zich hierbij vaak stelt is of u aan deze wanbetalers bepaalde bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld herinneringskosten of schadevergoedingen kan aanrekenen?
Mogen herinneringskosten aangerekend worden? De belangrijkste verplichting van de patiënt is dat hij de factuur tijdig betaalt! Nochtans is dit een probleem waar men (vooral heden ten dage) steeds meer en meer mee te kampen krijgt. In de praktijk is de boodschap dat u uw wanbetaler moet in gebreke stellen met een aangetekende brief en dit nadat er bijvoorbeeld een paar weken verstreken zijn sinds de vervaldag. Wacht zeker niet langer om dit te doen! Doet u dit telefonisch, dan heeft dit geen enkele juridische waarde en zal het later moeilijk zijn om effectief het bewijs te leveren dat u uw patiënt wel degelijk in gebreke hebt gesteld per aangetekend schrijven. Uit beslissingen van rechters kan men ook het belang van een aangetekende ingebrekestelling afleiden. De rechter gaat na of de eisende partij de tegenpartij (de wanbetaler) wel op de hoogte heeft gebracht van de wanprestatie. Ook voor het toekennen van de intresten is de datum van verzending van de ingebrekestelling belangrijk: het is vanaf die datum dat de rechter de intresten zal aanrekenen. Wat betreft nu het aanrekenen van herinneringskosten, is het mogelijk deze kosten aan te rekenen, doch onder bepaalde omstandigheden. Er moet rekening gehouden worden met wat opgenomen is in de algemene voorwaarden. Indien deze voorwaarden vermelden dat de kosten, herinneringskosten en dergelijke al zullen aangerekend worden vanaf het verstrijken van de betalingstermijn en dit van rechtswege zonder enige ingebrekestelling, dan is het mogelijk dit effectief te doen. Het staat de schuldeiser dan vrij om bij de ingebrekestelling van de wanbetaler deze clausule al dan niet toe te passen. Werd er hieromtrent echter niets opgenomen in de algemene voorwaarden, dan is het zo dat eigenlijk alleen de kosten van de ingebrekestelling aangerekend worden aan de wanbetaler. In dit geval kunnen bovendien ook de intresten slechts aangerekend worden vanaf de datum van de ingebrekestelling. Best is dus bovenstaande clausule op te nemen in de algemene voorwaarden. 
Ook nog een schadevergoeding vragen? Laten we hier opmerken dat ook een schadevergoeding kan aangerekend worden indien een betaling uitblijft. Het opleggen van een dergelijke schadevergoeding kan eveneens gebeuren in de algemene voorwaarden. Bestaan er hieromtrent geen bepalingen in de algemene voorwaarden, dan heeft de schuldeiser toch nog recht op een schadevergoeding voor alle kosten die hij geleden heeft door deze wanbetaling. Deze schadevergoeding moet echter wel “redelijk” zijn en bovendien zullen deze kosten moeten kunnen bewezen worden. Dit artikel kan echter alleen maar toepassing vinden indien het gaat om een effectieve verkoop van een onroerend goed. Bovendien kan alleen de verkoper de benadeling inroepen en moet deze benadeling zeven twaalfden bedragen van de waarde van het onroerend goed. In dit geval betekent dit dat indien het verschil tussen de effectieve verkoopprijs van de woning van de overleden vrouw en de waarde van deze woning, heel groot is, dan kan de ontbinding van de verkoop gevraagd worden. De verkoper moet dus voor meer dan zeven twaalfden benadeeld zijn. Als erfgenaam kan men op basis van dit principe betreffende de benadeling, ook de ontbinding van de koop vragen.
Solange Tastenoye
Juridische rubriek