Hoe zal de
zorginnovatie
er morgen uitzien?
Prangende vragen als “ hoe we innovatie en technologie kunnen integreren in het globale gezondheidssysteem” en “ hoe we maatschappelijk kunnen omgaan met toegankelijke, kwalitatieve, betaalbare en innovatieve zorg, waren de ijkpunten op de contactdag “Zorginnovatie” vorige week. UZ Gent, UGent en de Vlaamse overheid stelden een selectie innovatieve zorgtoepassingen voor als antwoord op actuele vraagstukken met betrekking tot de publieke gezondheidszorg van de toekomst. Het innovatieplatform Living Tomorrow in Vilvoorde was de locatie bij uitstek.
In haar welkomstwoord beklemtoonde rector UGent Prof. Dr. Ann De Paepe het belang van de driehoeksrelatie gezondheid, onderwijs en innovatie. “In de medische opleiding beogen we niet enkel de oplossing van het ziektebeeld van de patiënt, maar stellen we ook de begeleiding en de zorgvraag van de patiënt in zijn totaliteit voorop. In het wetenschappelijk onderzoek en de toepassingen ervan hebben de universitaire ziekenhuizen en kenniscentra een sleutelpositie te vervullen”, stelde de rector. “ Een kruisbestuiving tussen wetenschappers, zorgverleners, overheid en bedrijfswereld leidt tot een maximale benutting van de aanwezige competenties,” aldus rector De Paepe.
Emilia Van Eynde
Hoe zal de zorginnovatie er morgen uitzien?
Jo De Cock, administrateur-generaal RIZIV, ziet heil in een verdere ontwikkeling van digitale technologie, snelle diagnostiek, telegeneeskunde en mobiliteit. “ Onze financieringssystemen moeten worden bijgestuurd op het vlak van de integratie van chronische zorg in de ziekteverzekering. We staan ook vaker voor moeilijke keuzes bij het gebruik van de medische technologie. Het is telkens weer een zoektocht naar evenwicht, waarbij kwaliteit leveren, toegankelijk zijn, overal performantie garanderen en aan de noden van de samenleving beantwoorden, een aantal basiscriteria vormen”, aldus de topman van het RIZIV. 
Prof. Dr. Jan Gerris, kliniekhoofd UZGent, meent dat we op de kruising van twee assen staan: de as van de technologie, die mikt op toegankelijkheid, op eenvoud en op geconnecteerdheid en de as van de actieve betrokkenheid van de patiënt, die wenst geïnformeerd te worden en zo flexibel mogelijk wil betrokken zijn bij de zorg. De verandering richt zich volgens prof. Gerris op twee domeinen: het preventief domein ( met toepassingen die eerder de status hebben van gadgets zoals smartphone) en het domein van de medische toepassingen in de echte zorg. Een herschikking van de taken tussen de verschillende actoren in de zorg zou wenselijk zijn volgens de professor. Tevens opperde hij dat telegeneeskunde en telemonitoring een strategische optie zou moeten zijn in de Vlaamse gezondheidszorg. “Het leidt tot meer autonomie, maar vervangt de echte zorg niet. Het is een progressieve en vernieuwende beroepsstrategie, waarbij de patiënt in de mate van het mogelijke participeert. ICT is geen doel, maar een ‘tool’! Online hulp is aanvullend net zoals de teleraadpleging tussen patiënt en arts”, aldus professor Gerris.
 
Tot slot kwam Wim Van Camp, general manager van UGent TechTransfer aan het woord. Tech Transfer is de dienst voor kennis- en technologietransfer, die de overdracht bevordert van innovatieve kennis en technologie binnen de socio-economische omgeving waarin de universiteit werkzaam is.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin focuste zich op de nieuwe uitdagingen van de Vlaamse overheid in de gezondheidszorg. De ondersteuning en zelfredzaamheid van patiënten met langdurige chronische zorg, het wetenschappelijk onderzoek rond hersenaandoeningen en de aanpak van welvaartziektes, zoals bijvoorbeeld obesitas en diabetis, maken deel uit van een visie, die inzet op de kwaliteit van het leven, meer nog dan op het pure genezingsverhaal. “ We bekijken de middelen voor personen met een handicap, voor de verbetering van de gezinszorg en voor de financiering van de ouderzorg”, pleitte de minister. 
“Deze visie is vooral geïnspireerd op de overtuiging dat goede hulp en zorg en het ondersteunen van hulpbehoevende mensen moet worden gerealiseerd met een grote betrokkenheid van de samenleving in een sociaal, lokaal en buurtgericht netwerk. Ons pleidooi voor een vermaatschappelijking van de zorg, is een belangrijk uitgangspunt,” stelde minister Vandeurzen.
 
Volgens hem kan men geen zorgbeleid organiseren als men geen beroep kan doen op andere belendende beleidsdomeinen. Integreerbeleid, innovaties vanuit universitaire kring en medische technologie kunnen vaak dit chronisch model mee helpen ondersteunen. “ We zullen ook innovaties stimuleren en een coherent systeem ontwikkelen voor hulpmiddelen rond mobiliteit”, belooft de minister. “ We gaan nagaan hoe we fondsen kunnen toegankelijk maken voor mensen en bedrijven, die in de zorgsector willen innoveren. Flanders’ Care kan de uitdaging aan om door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg te verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie te stimuleren. Tot slot gaat de Vlaamse overheid inzetten op een gezonde levensstijl. Volgend jaar gaat Vlaanderen daarover een conferentie houden,” beëindigt minister Vandeurzen zijn betoog.