Epsylon, het Brusselse psychiatrisch Zorgnet, weert zijn papieren documenten​
Fond’Roy telt vier ziekenhuiseenheden waarvan een bestemd is om patiënten in observatie te nemen. De psychiatrische instelling beschikt over een dagziekenhuis en een therapeutisch lyceum voor jongeren dat binnenkort naar de nieuwe site van Area+ zal verhuizen. La Ramée, de andere kliniek die in Brussel gevestigd is, telt drie zorgeenheden en een therapeutisch lyceum dat uitsluitend bedoeld is voor jongeren die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Daarnaast zijn er ook nog beschermde woningen voor volwassenen en schoolgaande jongeren die een meer specifieke begeleiding behoeven omdat ze in moeilijkheden verkeren en in de nabije toekomst ook psychiatrische verzorgingstehuizen. “Vijf jaar geleden zou niemand geloofd hebben dat de psychiatrische ziekenhuizen vandaag zo ver zouden staan”, steekt Pablo d’Alcantara, ICT-projectleider, meteen van wal. “Ook een jaar geleden zou niemand in de sector geloofd hebben dat bepaalde psychiatrische documenten binnenkort uitgewisseld zullen kunnen worden dankzij platformen zoals het Brusselse gezondheidsnetwerk. Maar in 2014 is de situatie plots veranderd en nu overweegt iedereen om zijn gegevens uit te wisselen. Anderzijds is het wel zo dat de software, die niet altijd even ergonomisch is, operationeel moet worden gemaakt om uiterst complexe processen uit te kunnen voeren.” “Twee tegenstrijdige ideologieën moesten met elkaar verzoend worden, namelijk enerzijds de informatisering, die nu steeds meer ingang begint te vinden, en anderzijds de psychiatrie – en meer bepaald ons netwerk dat als zorgpartner met zijn patiëntgerichte aanpak helemaal in tegenspraak is met deze standaardisering”, gaat Chantal Moiset verder. “In het begin was het niet bepaald makkelijk om alle teamleden ervan te overtuigen dat deze tool aan onze behoeften aangepast kon worden. Maar vandaag zijn we alleszins goed op weg.” 
Een soms moeilijke ontwikkeling In 2009 heeft de directie samen met Xpertis een overeenkomst ondertekend voor een softwareoplossing die vandaag EPR heet. De eerste implementatie van H++ vond plaats in 2010 in een eerste eenheid van Fond’Roy. “Het hart van de software is afkomstig van de spoeddiensten van Sint-Lucas”, vertelt Pablo d’Alcantara. “Achteraf werden nog verschillende modules toegevoegd: het verpleegkundige gedeelte, het medische gedeelte en ten slotte de apotheek die net werd afgewerkt. Hoewel het informaticagewijs soms moeilijk was om dit allemaal uit te werken, dient er te worden opgemerkt dat het medisch gedeelte geleidelijk aan geïmplementeerd werd in 2010-2011. In 2013 gebeurde hetzelfde met de voorschriften voor de artsen, het verpleegkundig personeel en de apothekers. De 4 eenheden van Fond’Roy en de drie eenheden van La Ramée werden met dit systeem uitgerust en achteraf ook het dagziekenhuis. Vandaag beschikken we over een elektronisch patiëntendossier dat alle gegevens bevat met betrekking tot de klinische zorgen van de patiënt. Maar wij wilden een praktisch instrument aangezien de software niet meteen ontwikkeld werd voor de psychiatrie, worden heel weinig gegevens gecodeerd. Om uitstroom­verslagen aan te maken, dient de arts de informatie te herwerken met H++ en de medische secretaresse helpt om de informatie op de juiste plek in de software weer in te voeren. Vandaag is alles geïnformatiseerd. De twee grote projecten voor 2015 be­staan uit de verbetering van het productieproces van de uitstroomdossiers en het bijbrengen van professionele schrijfvaardigheden aan het verpleegkundig en paramedisch personeel. Tegen het jaareinde zouden we ook verbonden moeten zijn met het Brussels Zorgnetwerk waardoor een automatische gegevens­uitwisseling mogelijk wordt gemaakt zonder de regelgeving betreffende de bescher­ming van de persoonlijke levenssfeer te schenden en met eerbied voor de vertrouwe­lijkheid van de patiënten.”  
Ontegensprekelijke voordelen Sinds Epsylon begonnen is met de informa­tisering van het verpleegkundig personeel, het paramedisch personeel en achteraf de artsen, is de beveiligde gecentraliseerde informatie overal raadpleegbaar. Deze informatisering biedt ook een uitstekende bescherming tegen elke binnendringing van buitenaf. “Toen de papieren documenten alomtegenwoordig waren, konden we, telkens we in de eenheid waren, de dossiers lezen zonder sporen achter te laten. Dankzij de informatica bestaat er nu een spoor van alle raadplegingen met het precieze tijdstip en de plaats waarop de documenten geraadpleegd werden. Dat heeft in het begin weliswaar geleid tot wat extra werk, maar achteraf kon al het uitgevoerde multidisciplinaire werk gevaloriseerd worden en de zichtbaarheid verbeterd worden van alle nota’s”, vertelt Chantal Moiset. “Dankzij dit informatiserings-, centraliserings- en uitwisselingssysteem kon de communicatie verhogen, wat dan weer geleid heeft tot een betere samenwerking. Ook konden we daardoor het belang inzien van de verantwoordelijkheid van de verpleger/ver­pleegster in het multidisciplinaire team, alsmede de rollen van iedereen beter afba­kenen.”
Epsylon, het nieuwe netwerk dat ontstaan is uit de fusie van twee vzw’s (Fond’Roy en La Ramée uit Brussel) heeft in 2010 een groot informatiseringsplan op touw gezet. Bedoeling hiervan was om de beveiligde informatie te centraliseren. Volgens Pablo d’Alcantara, EPR-verantwoordelijke en IT-veiligheidsverantwoordelijke, en Chantal Moiset, Directrice van de verpleegkundige zorgen, betekent deze centralisatie een heuse revolutie in de psychiatrische sector.
DOSSIER: ICT