“In 2014 werd in België circa 500 ton aan vervallen of ongeschikte geneesmiddelen verzameld voor vernietiging, een jaar eerder noteerde men in Nederland een verspilling van geneesmiddelen ter waarde van 100 miljoen euro. Dat zijn hallucinante cijfers. Wij pleiten dan ook voor een duurzaam model op het vlak van geneesmiddelengebruik,” vertelt Lieven Zwaenepoel, bestuurder van het Vlaams Apothekers Netwerk en lid van de Bondsraad van APB. “En dan hebben we het nog niet gehad over de onrechtstreekse kost van onderbehandeling en gebrek aan therapietrouw.”
“Voor wat betreft de aflevering van geneesmiddelen in rusthuizen pleiten we voor meer aandacht voor het zorgaspect en de begeleiding, in plaats van een focus louter op het economische aspect. We moeten komen tot een optimalisatie van het geneesmiddelengebruik in woonzorgcentra door het opstellen van formularia, het gebruik van goedkopere geneesmiddelen, efficiënt voorschrijven, enz. Software speelt een cruciale rol om te komen tot efficiënter gebruik van geneesmiddelen in rusthuizen en daarbuiten. Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier en het Vitalink medicatieschema zijn hier uitstekende tools voor, maar rusthuizen zijn daar niet op aangesloten. In de praktijk zijn er heel wat parallelle initiatieven. Het probleem is dat ze te weinig met elkaar “praten”.​ Incentives voor apotheker bij tarificatie per eenheid​ “Toenmalige minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, was de initiatiefnemer voor een besparing van 20 miljoen euro op het budget voor geneesmiddelen in rusthuizen en dat door enkel terug te betalen wat effectief gebruikt wordt door de bewoners. Haar oorspronkelijk idee was om rusthuizen te laten beleveren door de ziekenhuisapotheken, maar dat bleek geen realistisch plan. De besparing van 20 miljoen euro moest hoe dan ook worden doorgevoerd en daarom ging per 1 april 2015 de “Tarificatie per Eenheid” van start. Vanaf dan worden voor vaste bewoners van wzc de vaste, orale geneesmiddelen niet meer terugbetaald per verpakking, maar per afgeleverde eenheid. Voor apothekers betekent de TpE een enorme aanpassing in de logistieke keten. Wij vinden dat de TpE een opportuniteit moet bieden om nog meer aandacht te besteden aan het zorgaspect. Wij zijn dan ook vragende partij om apothekers te belonen met incentives wanneer ze zich engageren voor een efficiënter geneesmiddelengebruik, begeleiding, advies en nazicht per individuele patiënt. Of de uitrol van de TpE een succes wordt, is overigens nog maar de vraag. Zonder een degelijke opvolging via de software, vrezen we dat de TpE een administratieve nachtmerrie wordt. Wij stellen ons vanzelfsprekend constructief op en blijven de evoluties op de voet volgen,” besluit Lieven Zwaenepoel. 
 
Bert Verbeke
<< Inhoudstafel
Geneesmiddelengebruik vraagt om een duurzaam model
Lieven Zwaenepoel, bestuurder van het Vlaams Apothekers Netwerk en lid van de Bondsraad van APB
COME-ON studie: naar rationeel en efficiënt geneesmiddelengebruik in woonzorgcentra​​ De “COME-ON” studie staat voor “Collaboratieve approach to Optimise MEdication use for Older people in Nursing homes”. Deze nationale studie, die 17 maanden zal duren, wordt gesponsord door het RIZIV en wordt wetenschappelijk begeleid door de universitaire onderzoeksequipe UCL – KU Leuven. Het doel van deze studie is te komen tot een rationeel en efficiënt geneesmiddelengebruik in woonzorgcentra. Het gaat om een multicentrische studie die zal plaatsvinden in 63 WZC verspreid over België. 33 WZC maken deel uit van de controlegroep: dat houdt in dat zij de gebruikelijke zorg verder zullen blijven toedienen. In 30 andere woonzorgcentra, die tot de interventiegroep behoren, zullen de verschillende onderdelen van de interventie uitgetest worden. In elk van de 63 deelnemende WZC zullen 35 bewoners geselecteerd worden die minimum 65 jaar zijn en voldoen aan de inclusiecriteria. In totaal zullen zo’n 2205 bewoners deelnemen aan deze studie, op vrijwillige basis.
 
Kwaliteit van het voorschrijfgedrag De ultieme doelstelling van de studie is het nagaan van de impact van een multidisciplinair overleg tussen de behandelende huisarts, de toeleverende apotheker en de verzorgende verpleegkundige op de kwaliteit van het voorschrijfgedrag en geneesmiddelengebruik in woonzorgcentra. Gedurende de studie zullen de 3 partijen elke 3 maanden samenkomen om het therapeutisch behandelplan te bespreken. Het doel van het overleg is de medicamenteuze behandeling in detail te analyseren om ervoor te zorgen dat alles gedaan wordt om die behandeling te optimaliseren. Er kunnen wijzigingen aangebracht worden aan de medicatie zelf, maar ook aan de opvolging van de behandeling. Indien de bewoner dat wenst, kunnen de vooropgestelde wijzigingen van medicatie besproken worden met hem of zijn wettelijke vertegenwoordiger na overleg.