Alles wat u moet weten over studentenarbeid​
 
HR-rubriek
Om de verlofperiodes van uw personeel tijdens de zomervakantie op te vangen, kan u gerust een beroep doen op studenten. Ook studenten zijn vragende partij om tijdens de zomermaanden een cent bij te verdienen. Waarmee moet u precies rekening houden?
 
Contract​ Studenten moeten tewerkgesteld worden met een studentenovereenkomst. Het studenten­contract is een contract voor bepaalde duur van minder dan 12 maanden dat u voor elke student afzonderlijk, in tweevoud en steeds schriftelijk moet vaststellen, uiterlijk op het tijdstip waarop de student in dienst treedt. Dit contract bevat een aantal specifieke vermeldingen. Er geldt automatisch een proeftijd van drie werkdagen. De studentenovereenkomst moet u gedurende vijf jaar bewaren op de plaats waar de student gewerkt heeft.
 
Arbeidsvoorwaarden De student moet uiterlijk op de eerste werkdag een afschrift van het arbeidsreglement krijgen. Hij moet voor ontvangst tekenen op een apart ontvangstbewijs. De studentenovereenkomst en het arbeidsreglement moeten de arbeidsduur vermelden. Voor jongeren onder de 18 jaar gelden specifieke regels rond arbeidsduur, bijvoorbeeld met betrekking tot de nacht- en zondagsarbeid. Studenten ontvangen minimum het loon dat vastgelegd werd binnen de sector. In het paritair comité 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten geldt er geen aparte loonschaal voor studenten, dus moet u de gewone loonschalen toepassen. De student ontvangt naast het loon ook nog een tussenkomst in het woon-werkverkeer.
 
Sociale zekerheid Als werkgever moet u elke in- en uitdiensttreding van een medewerker, en dus ook van een student, via de dimona melden aan de RSZ. U moet uitdrukkelijk aanduiden dat het gaat om een student. Daarnaast moet u de datum in dienst, datum uit dienst en het aantal dagen van tewerkstelling vermelden. Zowel de student als de werkgever moeten sociale bijdragen op het loon betalen. Voor studenten bestaat er, zij het onder strikte voorwaarden, slechts een minimale bijdrageplicht. Deze solidariteitsbijdrage bestaat uit een werkgeversbijdrage van 5,43% (die dus bovenop het loon komt) en een werknemersbijdrage van 2,71%. Beide bedragen worden berekend op het brutoloon aan 100%. Het RSZ-vriendelijke statuut van de solidariteitsbijdrage wordt toegepast indien de student werkt met een studentenovereenkomst tijdens de niet verplichte aanwezigheidsperioden in de onderwijsinstelling. Bovendien mag een student bij alle werkgevers samen niet meer dan 50 dagen per kalenderjaar werken. Voor de telling van het aantal dagen telt het ogenblik van de dimona. Het aantal gewerkte dagen kan de student raadplegen op www.studentatwork.be of via de mobiele app student@work. Eind 2014 werd een wetsvoorstel ingediend om studenten 400 uren studentenarbeid te laten verrichten in plaats van de huidige 50 dagen. Dit is echter nog toekomstmuziek.
 
Fiscaliteit Wanneer het loon van een student onderworpen is aan de RSZ-solidariteitsbijdrage, wordt er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Om nog fiscaal ten laste van zijn ouders te kunnen zijn, mag de student slechts een beperkt inkomen verdienen.
 
Bent u op zoek naar een geschikte jobstudent? Contacteer dan de experten van ADMB HR Services, zij helpen u graag verder!