Grotere focus op re-integratie arbeids­ongeschikte werknemers
HR-rubriek
Eind 2014 kondigde de overheid enkele wijzigingen aan in de reglementering rond arbeidsongeschikte medewerkers.
Opmaak van een re-integratieplan Ten laatste drie maanden na het begin van de periode van primaire arbeidsongeschiktheid (het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid), zal voortaan een re-integratieplan worden opgemaakt. Het doel hiervan is om de re-integratie van arbeidsongeschikte personen op de arbeidsmarkt te bevorderen. Hierbij wordt uitgegaan van wat de medewerker nog kan en niet alleen van wat hij niet meer kan. De adviserend geneesheer maakt het re-integratieplan op na grondig overleg met alle betrokken actoren. Daarenboven komen er regelmatig opvolgings- en evaluatiegesprekken over dit plan. Bij koninklijk besluit moet nog bepaald worden: • wie de betrokken actoren zijn. We denken in elk geval aan de behandelende geneesheer, de preventie-adviseur arbeidsgeneesheer, de werkgever, de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling, …; • wat de inhoud en de modaliteiten zijn van het plan; • hoe de regelmatige opvolging van het plan moet verlopen. Op dit ogenblik kennen we al een aantal instrumenten van re-integratie. Voor veel arbeids­ongeschikte werknemers is een werkhervatting aangepast aan hun gezondheidstoestand de ideale weg naar het hernemen van de job. Deze mogelijkheid was tot nu toe enkel weggelegd voor werknemers die minstens 50% arbeidsongeschikt zijn. Het is de bedoeling om na te gaan of er nog andere mogelijkheden bestaan om de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemers te bevorderen, ook van medewerkers met een percentage van arbeidsongeschiktheid dat lager ligt dan 50%.
Uitkeringen De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zullen voortaan berekend worden op basis van een referteperiode van vier kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van het begin van de arbeids­ongeschiktheid. Vanaf 1 januari 2015 wordt een maximumplafond vastgesteld voor de arbeidsongeschiktheids­uitkering die een werkloze ontvangt tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wordt de wachttijd voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verlengd van zes maanden tot twaalf maanden. Ten slotte worden zwaardere administratieve sancties opgelegd voor bijvoorbeeld arbeids­ongeschikte personen die uitkeringen ontvangen op basis van valse verklaringen. Bovendien wordt de verjaringstermijn van de sancties van drie op vijf jaar gebracht. Programmawet van 19 december 2014, Belgisch Staatsblad van 29 december 2014.